Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest bardzo ważnym dokumentem. To właśnie w oparciu o niego dokonuje się m.in. lokalizacji ważnych obiektów użyteczności publicznej oraz ustala się przeznaczenie określonych nieruchomości. Uchwalony plan może być jednak zmieniany – w jaki sposób to następuje?

Spis treści

Czym jest MPZP?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, przyjmowany w formie uchwały właściwej rady gminy, który ma na celu określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może mieć bardzo duże znaczenie, szczególnie jeśli powoduje to utrudnienie lub brak możliwości korzystania z nieruchomości. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może bowiem żądać od gminy:

  • odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
  • wykupienia nieruchomości lub jej części.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu następuje zgodnie z procedurą stosowaną przy jego uchwalaniu, która to została określona w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, zmiana polega na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, który po wejściu w życie zastępuje plan dotychczasowy. 

Zmiana MPZP jest inicjowania wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Pismo to podlega stałej opłacie skarbowej, która jest naprawdę niewielka i wynosi 5 zł plus 50 gr za każdy z załączników (sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego nie są objęte jakąkolwiek opłatą skarbową). Z powyższym wnioskiem może wystąpić każdy obywatel, ustawodawca nie przewiduje tu bowiem żadnych ograniczeń. Warto jednak wskazać, że zmiana planu może nastąpić również z inicjatywy właściwej rady gminy lub rady miasta. 

Kolejnym krokiem jest rozpatrzenie wniosku przez właściwy organ jst. Po zatwierdzeniu pisma jest ono kierowane do rady gminy lub miasta, która podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu powyższej uchwały określając jednocześnie formę, miejsce oraz termin składania wniosków do planu (termin ten nie może być krótszy niż 21 dni). 

Zmiana MPZP wymaga również zawiadomienia właściwych instytucji i organów. Jeżeli w wyżej zakreślonym 21- dniowym terminie wpłynął jakiekolwiek wnioski, muszą one zostać rozpatrzone również w takim samym terminie. Następnie sporządzany jest projekt nowego planu wraz z tzw. prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych jego wdrożenia. 

Na końcu uzyskuje się opinie o projekcie komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, które graniczą z obszarem objętym planem. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu potrzebnych opinii i zgód, do projektu planu wprowadzane są wszelkie zmiany wynikające właśnie z takich opinii. 

Projekt planu jest następnie wykładany do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni – ogłoszenie w tym zakresie następuje na co najmniej 7 dni przed wyłożeniem projektu. W tym czasie organizuje i prowadzi się też publiczną dyskusję na kształtem projektu. Wyznaczany jest również termin na zgłaszanie dodatkowych ewentualnych uwag do projektu (nie krócej niż 14 dni), przy czym jakiekolwiek uwagi są rozpatrywane w terminie nie dłuższym jak 21 dni od dnia upływu ich składania. Wszystkie przyjęte uwagi nanosi się na projekt planu i następnie przedstawia się go radzie gminy wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rada gminy uchwala miejscowy plan po stwierdzeniu jego zgodności z jego wcześniejszymi ustaleniami, następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia go właściwemu wojewodzie, który może w terminie 30 dni od jego doręczenia, stwierdzić nieważność planu ze względu na jego niezgodność z prawem. 

Po pomyślnym rozpatrzeniu planu uchwała rady w sprawie zmiany planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 

Podstawa prawna:

  • Art. 34, 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu. 

Telefon: +48 793-101-800
E-mail: [email protected]