Jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości wiąże się z koniecznością wizyty w kancelarii notarialnej. Ważność takiej umowy zależy również od przedłożenia konkretnych dokumentów, wśród których znajdziemy m.in. wypis i wyrys z rejestru gruntów. Jak go uzyskać i ile to kosztuje?

Spis treści

Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Każda nieruchomość w Polsce wpisywana jest do specjalnej kartoteki, dzięki której możemy określić jej dokładne położenie, przeznaczenie, właściciela oraz rozmiar. W zależności od rodzaju nieruchomości wyróżniamy:

  • rejestr gruntów – zapisane są w nim wszystkie nieruchomości gruntowe,
  • rejestr budynków – zapisane są w nim wszystkie nieruchomości budynkowe,
  • kartoteka lokali – zapisane są w niej wszystkie nieruchomości lokalowe.

Tak naprawdę informacja pobrana z właściwego rejestru jest potrzebna do dokonania wpisu w księdze wieczystej danej nieruchomości. Pamiętajmy, że obowiązek dokonywania zmian w księdze obciąża każdego aktualnego właściciela nieruchomości – jest to szczególnie istotne, gdy dochodzi do przeniesienia jej prawa własności (np. na skutek sprzedaży lub darowizny). 

Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest potrzebny do sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przeniesienie własności oznaczonej nieruchomości – bez niego nie będzie więc można dokonać zmian w księdze wieczystej.

Jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów nie jest skomplikowane, prawo do tego przysługuje:

  • aktualnemu właścicielowi danej nieruchomości,
  • osobie, która ma prawo zarządzać daną nieruchomością,
  • osobie lub przedsiębiorstwu, które ma interes prawny do uzyskania wypisu i wyrysu,
  • organom administracji rządowej oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Osoba zainteresowana uzyskaniem omawianych dokumentów musi złożyć wniosek, który dostępny jest w internecie, urzędach miast oraz starostwach powiatowych (stosowny formularz możemy pobrać np. ze strony www.obywatel.gov.pl). 

Pismo może być złożone w dowolnym momencie za pośrednictwem platformy ePUAP, listownie lub osobiście w ww. urzędach (właściwych ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości). Do uzyskania wypisu i wyrysu niezbędne będzie również posiadanie wiedzy na temat numeru interesującej nas działki, numeru arkusza mapy oraz nazwy obrębu, w której znajduje się dana nieruchomość (wszystko to powinniśmy znaleźć w księdze wieczystej nieruchomości).

Warto pamiętać, że niektóre urzędy wymagają w tej sprawie okazania dodatkowych dokumentów, takich jak:

  • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt własności ziemi, umowa sprzedaży nieruchomości, postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku),
  • upoważnienie potwierdzone notarialnie (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną).

Ile kosztuje wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów nie podlega wstępnej opłacie. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty za dokumenty w późniejszym czasie – nastąpi to albo listownie, albo za pomocą platformy ePUAP.

Elektroniczna wersja wypisu i wyrysu z rejestru gruntów kosztuje 140 zł, papierowe wydruki są niewiele droższe – kosztują 150 zł. 

Jak długo czeka się na uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów?

Urząd ma maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku, w szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten może jednak ulec wydłużeniu (wnioskodawca zostanie jednak o tym poinformowany). 

Uzyskanie omawianych dokumentów nie zajmuje dużo czasu, w praktyce trwa nie więcej, niż 1 tydzień. Kiedy uda nam się otrzymać wypis i wyrys z rejestru gruntów, dokumenty te muszą być przedłożone w kancelarii notarialnej – po podpisaniu aktu zostaną doręczone przez notariusza do właściwego sądu rejonowego, który będzie mógł wpisać nowego właściciela do księgi wieczystej danej nieruchomości. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty 

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu. 

Telefon: +48 793-101-800
E-mail: [email protected]